Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie: www.jaskulin.naszdps.pl

 

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Data publikacji strony: 2018-04-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-06

 

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików pdf nie jest dostępna cyfrowo, są skanami dokumentów.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte/białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20, na podstawie wyników darmowych walidatorów on-line, testu czytnikiem ekranu dla niewidomych NVDA oraz samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegokolwiek ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz określenie preferowanego sposobu kontaktu ze zgłaszającym. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dane teleadresowe Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie

Adres korespondencyjny: Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Jaskulin  13, 58-170 Dobromierz

Adres strony internetowej: www.jaskulin.naszdps.pl

Adres strony internetowej BIP: http://jaskulin.naszdps.pl/bip/

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem. Nr tel./fax: 74 858 62 21

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek będący siedzibą Domu Pomocy Społecznej ma dwie kondygnacje. Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Wejście główne usytuowane jest od strony parkingu, jest zadaszone, łatwe do zlokalizowania, wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku. Wejście boczne o takich samych parametrach jest usytuowane po drugiej stronie budynku, do którego prowadzi poręcz na całej długości ściany zewnętrznej.

Oba wejścia stanowią przestronne szklane drzwi z poprzeczną listwą brązowego koloru, z mechanizmem samoprzytrzymującym funkcję „drzwi otwarte” i zapewniają dostęp do całego budynku.

 1. Wjazd na posesję wykonany jest z twardej nawierzchni. Parking jest przestronny, dostępny  dla pracowników i dla osób  odwiedzających DPS. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku, naprzeciw głównych drzwi, znajduje się platforma (urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnością) z dostępnością do wyższej kondygnacji budynku. Dojście do platformy pozbawione jest progów. Brak wyposażenia w system głosowy i oznaczenia dla osób niewidzących.
 3. Wszystkie schody w budynku wyposażone są w obustronne poręcze.
 4. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba może skorzystać z pomocy osoby wyznaczonej do udzielenia wsparcia podczas wizyty.
 5. Trakty komunikacyjne w budynku pozbawione są progów.
 6. Wszystkie pomieszczenia w budynku są oznaczone tabliczkami informacyjnymi bądź numerami pokoi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po wcześniejszym umówieniu się.
 8. W Domu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. Personel DPS posiada wiedzę z zasad obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 10. Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

 

Dodatkowe informacje

Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie:

Małgorzata Jamrozińska-Grundman

tel. 74 858-62-21, wew. 44

e-mail: m.jamrozinska@jaskulin.naszdps.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności Domu, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny