Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie

Zakres Usług


Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie jest domem koedukacyjnym dla 70 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego, realizującą zadania powiatu określone w Ustawie o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (tekst jednolity). Dom spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 w sprawie domów pomocy społecznej.

Zapewnia swoim mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność, rozwój osobowości a także samodzielność na miarę ich możliwości z uwzględnieniem istniejących dysfunkcji . Zadaniem Domu jest stworzenie oraz utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Do podstawowych usług świadczonych przez Dom należą:

 • bytowe – zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży, obuwia, utrzymania czystości,

 • opiekuńcze – udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, sprawienie pogrzebu zgodnego z wyznaniem,

 • wspomagające – umożliwiające udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, stwarzanie warunków do rozwoju samorządności; stymulowanie i nawiązywanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, proces usamodzielniania, pomoc osobom nie posiadającym własnego dochodu, bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych, przestrzeganie praw mieszkańca oraz informacja o tych prawach, załatwianie skarg i wniosków.

Mieszkańcy funkcjonują w budynku wielokondygnacyjnym, pozbawionym barier architektonicznych dzięki windzie osobowej. Obiekt wyposażony jest w system alarmowo–przyzywowy i przeciw przeciwpożarowy. Pokoje wyposażone są zgodnie z zasadami standaryzacji z uwzględnieniem gustów i upodobań mieszkańców.

Wszystkie procedury dotyczące funkcjonowania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej zatwierdzone są przez Dyrektora placówki i dotyczą m. in zasad przyjęcia do Domu, jego ewentualnego wypisu i nieobecności, postępowanie z depozytami, nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń, przestrzegania higieny i czystości, postępowania w razie zgonu, kierowania skarg i wniosków.

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej na terenie Domu działa powołany przez dyrektora zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego wchodzą: kierownik zespołu, , pracownik socjalny, psycholog, pracownik pierwszego kontaktu, instruktor terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun grupy.

Podstawowym zadaniem tego zespołu jest opracowanie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca oraz wspólna realizacja. W każdym posiedzeniu uczestniczy też mieszkaniec określając swoje potrzeby i możliwości. Pracownik pierwszego kontaktu koordynuje realizacje wszystkich podejmowanych działań na rzecz mieszkańca. W planie zawarta jest diagnoza funkcjonalna podopiecznego i rodzaj wsparcia opiekuńczego, terapeutycznego, socjalnego, pielęgniarskiego, rehabilitacyjnego, edukacyjnego.

Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej co dwa lata w szkoleniach dokształcających na temat praw mieszkańca i kierunków i metod prowadzonej terapii.

Bardzo istotną kwestią w działalności Domu jest aktywizacja mieszkańców. Była ona przedmiotem zadań instytucji od początków jej istnienia.

Mieszkańcy tworzą społeczność Domu, która wewnątrz swej struktury funkcjonuje w kilku grupach. Ilość i wielkość grup nie jest stała bowiem założono ,że dla właściwego procesu rehabilitacji mieszkańca przynależność do grupy wynikać będzie z wielu czynników jak: iloraz inteligencji, stopień przystosowania społecznego, funkcjonalność motoryczna, schorzenia towarzyszące, nawiązane przyjaźnie, wzajemne sympatie i antypatie, identyfikacja z grupą i inne.

Przynależność do grupy zaspakajają w nich poczucie bezpieczeństwa, doznania opieki, kontaktu i wzajemnego porozumienia się, poczucia własnej wartości.

Celem tej aktywizacji są:

 • pobudzenie samodzielności,

 • umiejętność współżycia w grupie,

 • pobudzanie wiary w sens życia,

 • rozwijanie zainteresowań, osobowości,

 • niwelowanie agresji,

 • utrwalanie u podopiecznego poczucia społecznej przydatności.


 

Podstawową formą aktywizacji w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie jest terapia zajęciowa. Ma ona działanie wielorakie, dając każdemu mieszkańcowi możliwość czynnego uczestniczenia w takiej formie twórczej, która odpowiada jego indywidualnym możliwościom i uzdolnieniom.

Podzielono ją na :

 • arteterapię,

 • ergoterapię,

 • socjoterapię


 

W ramach arteterpii w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie wyróżnia się metody:

 • rysunek (kredki, ołówek, węgiel, pastele);

 • malarstwo ( farby plakatowe, akwarele, olejne, witrażowe itp.)

 • grafika (gipsoryt, drzeworyt, linoryt),

 • rzeźba i sztuki użytkowe,

 • zdobnictwo i dekoratorstwo (ikebana, stroiki okolicznościowe),

 • muzykoterapia,

 • biblioterapia,

 • filmo- i teatroterapia,

 • choreoterapia,

 • chromoterapia


 

W ergoterapii realizuje się:

 • dziewiarstwo, hafciarstwo,

 • krawiectwo,

 • kaletnictwo,

 • metaloplastyka,

 • stolarstwo (prace w drewnie),

 • wikliniarstwo,

 • hortikuloterapia


 

Trzecim rodzajem stosowanej terapii jest socjoterapia, a w niej:

 • ludoterapia ,

 • trening umiejętności społecznych,

 • silwoterapia, talasoterapia, dogoterapia,

 • pracownia komputerowa.


 

Usprawnianie psychiczne i fizyczne to nadrzędne cele tych form terapeutycznych. Przy aktywizacji pracuje cały zespół terapeutyczno – opiekuńczy.

Zgodnie z rytmem kalendarzowym w Domu odbywają się imprezy kulturalno – oświatowe. Mieszkańcy biorą udział w zabawach andrzejkowych, walentynkowych, sylwestrowych. Organizowane są Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie. Obchodzone są rocznice urodzin, imieniny. Mieszkańcy uczestniczą w cotygodniowych nabożeństwach we własnej kaplicy. Te spotkania są forma integracji ze społecznością lokalną, bowiem uczestniczą w nich mieszkańcy Jaskulina.

Pobyt w Domu urozmaicają wyjazdy do kina, ZOO, cyrku, teatru, muzeum, palmiarni, pobliskich miejsc zabytkowych. Corocznie podopieczni uczestniczą w organizowanych dla nich wczasach i turnusach rehabilitacyjnych.

Ważnym elementem życia jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną. Uczestnictwo w wystawach, konkursach zawodach, imprezach kulturalnych pozwala zaistnieć mieszkańcom Domu w społecznościach lokalnych. Wystawiano prace mieszkańców we Wrocławiu, Poznaniu, Wałbrzychu, Świdnicy, Świebodzicach, Dobromierzu, Warszawie, Niemczech, Białorusi i Czechach. Corocznie podopieczni uczestniczą w Olimpiadach Specjalnych, które są formą integracji z dziećmi i młodzieżą ze Szkół.


 

Wszystkie te formy aktywności wewnętrznej oraz otwarte imprezy w środowisku lokalnym pozwalają przełamywać izolację i osamotnienie, pozwalają zaistnieć mieszkańcom w Jaskulinie w życiu lokalnej społeczności i budować więzi emocjonalne. Wpływają z pewnością na postawy wobec osób niepełnosprawnych.

Szczegółową organizację i działanie Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez dyrekcję domu w konsultacji z mieszkańcami oraz Statut Domu Pomocy Społecznej.


 

W Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie zamieszkują osoby niepełnosprawne intelektualnie w różnym stopniu niepełnosprawności i w różnym wieku.

Około 30 % mieszkańców przebywa w tym Domu od chwili jego powstania.


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny