Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie

Zakres Usług


Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie jest domem koedukacyjnym dla 70 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego, realizującą zadania powiatu określone w Ustawie o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (tekst jednolity). Dom spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 w sprawie domów pomocy społecznej.

Zapewnia swoim mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność, rozwój osobowości a także samodzielność na miarę ich możliwości z uwzględnieniem istniejących dysfunkcji . Zadaniem Domu jest stworzenie oraz utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Do podstawowych usług świadczonych przez Dom należą:

 • bytowe – zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży, obuwia, utrzymania czystości,

 • opiekuńcze – udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, sprawienie pogrzebu zgodnego z wyznaniem,

 • wspomagające – umożliwiające udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, stwarzanie warunków do rozwoju samorządności; stymulowanie i nawiązywanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, proces usamodzielniania, pomoc osobom nie posiadającym własnego dochodu, bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych, przestrzeganie praw mieszkańca oraz informacja o tych prawach, załatwianie skarg i wniosków.

Mieszkańcy funkcjonują w budynku wielokondygnacyjnym, pozbawionym barier architektonicznych dzięki windzie osobowej. Obiekt wyposażony jest w system alarmowo–przyzywowy i przeciw przeciwpożarowy. Pokoje wyposażone są zgodnie z zasadami standaryzacji z uwzględnieniem gustów i upodobań mieszkańców.

Wszystkie procedury dotyczące funkcjonowania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej zatwierdzone są przez Dyrektora placówki i dotyczą m. in zasad przyjęcia do Domu, jego ewentualnego wypisu i nieobecności, postępowanie z depozytami, nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń, przestrzegania higieny i czystości, postępowania w razie zgonu, kierowania skarg i wniosków.

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej na terenie Domu działa powołany przez dyrektora zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego wchodzą: kierownik zespołu, , pracownik socjalny, psycholog, pracownik pierwszego kontaktu, instruktor terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun grupy.

Podstawowym zadaniem tego zespołu jest opracowanie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca oraz wspólna realizacja. W każdym posiedzeniu uczestniczy też mieszkaniec określając swoje potrzeby i możliwości. Pracownik pierwszego kontaktu koordynuje realizacje wszystkich podejmowanych działań na rzecz mieszkańca. W planie zawarta jest diagnoza funkcjonalna podopiecznego i rodzaj wsparcia opiekuńczego, terapeutycznego, socjalnego, pielęgniarskiego, rehabilitacyjnego, edukacyjnego.

Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej co dwa lata w szkoleniach dokształcających na temat praw mieszkańca i kierunków i metod prowadzonej terapii.

Bardzo istotną kwestią w działalności Domu jest aktywizacja mieszkańców. Była ona przedmiotem zadań instytucji od początków jej istnienia.

Mieszkańcy tworzą społeczność Domu, która wewnątrz swej struktury funkcjonuje w kilku grupach. Ilość i wielkość grup nie jest stała bowiem założono ,że dla właściwego procesu rehabilitacji mieszkańca przynależność do grupy wynikać będzie z wielu czynników jak: iloraz inteligencji, stopień przystosowania społecznego, funkcjonalność motoryczna, schorzenia towarzyszące, nawiązane przyjaźnie, wzajemne sympatie i antypatie, identyfikacja z grupą i inne.

Przynależność do grupy zaspakajają w nich poczucie bezpieczeństwa, doznania opieki, kontaktu i wzajemnego porozumienia się, poczucia własnej wartości.

Celem tej aktywizacji są:

 • pobudzenie samodzielności,

 • umiejętność współżycia w grupie,

 • pobudzanie wiary w sens życia,

 • rozwijanie zainteresowań, osobowości,

 • niwelowanie agresji,

 • utrwalanie u podopiecznego poczucia społecznej przydatności.


 

Podstawową formą aktywizacji w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie jest terapia zajęciowa. Ma ona działanie wielorakie, dając każdemu mieszkańcowi możliwość czynnego uczestniczenia w takiej formie twórczej, która odpowiada jego indywidualnym możliwościom i uzdolnieniom.

Podzielono ją na :

 • arteterapię,

 • ergoterapię,

 • socjoterapię


 

W ramach arteterpii w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie wyróżnia się metody:

 • rysunek (kredki, ołówek, węgiel, pastele);

 • malarstwo ( farby plakatowe, akwarele, olejne, witrażowe itp.)

 • grafika (gipsoryt, drzeworyt, linoryt),

 • rzeźba i sztuki użytkowe,

 • zdobnictwo i dekoratorstwo (ikebana, stroiki okolicznościowe),

 • muzykoterapia,

 • biblioterapia,

 • filmo- i teatroterapia,

 • choreoterapia,

 • chromoterapia


 

W ergoterapii realizuje się:

 • dziewiarstwo, hafciarstwo,

 • krawiectwo,

 • kaletnictwo,

 • metaloplastyka,

 • stolarstwo (prace w drewnie),

 • wikliniarstwo,

 • hortikuloterapia


 

Trzecim rodzajem stosowanej terapii jest socjoterapia, a w niej:

 • ludoterapia ,

 • trening umiejętności społecznych,

 • silwoterapia, talasoterapia, dogoterapia,

 • pracownia komputerowa.


 

Usprawnianie psychiczne i fizyczne to nadrzędne cele tych form terapeutycznych. Przy aktywizacji pracuje cały zespół terapeutyczno – opiekuńczy.

Zgodnie z rytmem kalendarzowym w Domu odbywają się imprezy kulturalno – oświatowe. Mieszkańcy biorą udział w zabawach andrzejkowych, walentynkowych, sylwestrowych. Organizowane są Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie. Obchodzone są rocznice urodzin, imieniny. Mieszkańcy uczestniczą w cotygodniowych nabożeństwach we własnej kaplicy. Te spotkania są forma integracji ze społecznością lokalną, bowiem uczestniczą w nich mieszkańcy Jaskulina.

Pobyt w Domu urozmaicają wyjazdy do kina, ZOO, cyrku, teatru, muzeum, palmiarni, pobliskich miejsc zabytkowych. Corocznie podopieczni uczestniczą w organizowanych dla nich wczasach i turnusach rehabilitacyjnych.

Ważnym elementem życia jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną. Uczestnictwo w wystawach, konkursach zawodach, imprezach kulturalnych pozwala zaistnieć mieszkańcom Domu w społecznościach lokalnych. Wystawiano prace mieszkańców we Wrocławiu, Poznaniu, Wałbrzychu, Świdnicy, Świebodzicach, Dobromierzu, Warszawie, Niemczech, Białorusi i Czechach. Corocznie podopieczni uczestniczą w Olimpiadach Specjalnych, które są formą integracji z dziećmi i młodzieżą ze Szkół.


 

Wszystkie te formy aktywności wewnętrznej oraz otwarte imprezy w środowisku lokalnym pozwalają przełamywać izolację i osamotnienie, pozwalają zaistnieć mieszkańcom w Jaskulinie w życiu lokalnej społeczności i budować więzi emocjonalne. Wpływają z pewnością na postawy wobec osób niepełnosprawnych.

Szczegółową organizację i działanie Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez dyrekcję domu w konsultacji z mieszkańcami oraz Statut Domu Pomocy Społecznej.


 

W Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie zamieszkują osoby niepełnosprawne intelektualnie w różnym stopniu niepełnosprawności i w różnym wieku.

Około 30 % mieszkańców przebywa w tym Domu od chwili jego powstania.


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny